01.06.2012

Nagrody

Tradycyjnie jak co roku, zgodnie z zapisami w „Regulaminie …” w okresie Dni Morza pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku otrzymają nagrody. Związki zawodowe drogą elektroniczną dostały w dniu dzisiejszym do zaopiniowania propozycje Urzędu dotyczące podziału funduszu nagród. Generalnie propozycje kwot przeznaczonych na odpowiednie działy nie odbiegają od ubiegłorocznych.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego


W dniu 30 maja br. odbyło się w Słupsku sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad głos zabrał nasz Delegat - Kol. Andrzej Mazuruk wskazując na dwie zasadnicze bariery utrudniające rozwój Związku: zewnętrzną – czyli otoczenie Związku (np.: trudności w wyegzekwowaniu prawa w stosunku do nieuczciwych pracodawców) i wewnętrzną – czyli brak świadomości u wielu działaczy komisji zakładowych jak ważny jest obecnie wzrost ilości członków Związku.

Oprócz wybranych w organizacjach zakładowych Delegatów obecnych było wielu gości, a wśród nich Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej – Kol. Tadeusz Majchrowicz.