Katolicka Nauka Społeczna

               W Preambule Statutu naszego Związku są zapisane słowa, których nie znajdziecie w statutach innych związków zawodowych w Polsce. Te słowa to "...opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej katolickiej nauki społecznej ..." (cała treść Preambuły patrz niżej:  w trzecim okienku po lewej). Dlaczego zapis ten znalazł się w naszym Statucie ? - to odrębna historia. Ciekawe byłoby dowiedzieć się co znaczy, czym jest owa społeczna nauka (na dodatek jeszcze katolicka).Nie chcąc wyważać otwartych drzwi, przedstawiamy poniżej cytaty stanowiące swego rodzaju definicję dobrze - naszym zdaniem - opisaną przez Panią Katarzynę Komorowską (nie podejrzewamy związków rodzinnych z byłym prezydentem RP) znalezioną na stronie : 
"Każdy człowiek jest indywidualny i niepowtarzalny, ale jednocześnie jest także istotą społeczną, która tę swoją indywidualność może w pełni rozwijać jedynie przez uczestnictwo w życiu społecznym. Osoba ludzka już od momentu przyjścia na świat wchodzi w określone środowisko. Na początku jest to rodzina, potem szkoła, zakład pracy itd. Człowiek istniejąc w określonej strukturze nawiązuje jednocześnie relacje z ludźmi, które tę strukturę tworzą. Nieprawidłowo ułożone relacje rodzą szereg nieporozumień i konfliktów, burzą porządek społeczny, osłabiają lub wręcz zrywają międzyludzką więź. W rezultacie człowiek spychany jest do pozycji przedmiotu, deptana jest jego godność i prawo do wolności."

"Na wstępie należy jednak odróżnić myśl katolicko-społeczną od katolickiej nauki społecznej w sensie właściwym. Pierwsza z nich występowała zawsze w historii i tradycji  Kościoła katolickiego. Kościół bowiem od początku swego istnienia troszczył się o moralny wymiar życia społecznego, interesowały go sprawy dotyczące m.in. własności, wojny i pokoju, relacji państwo-Kościół. Problemy te, a także próby ich rozwiązania można znaleźć już na kartach Starego i Nowego Testamentu. Natomiast KNS w sensie właściwym ukształtowała się dopiero w czasach najnowszych wraz  z pojawieniem się kwestii społecznej jako kwestii robotniczej. Katolicka nauka społeczna jest więc nauką stosunkowo młodą, jednak tylko w sensie wyodrębnienia jej z całości nauki katolickiej."

"Społeczne nauczanie Kościoła można określić jako postawę Kościoła wobec zagadnień społecznych, która wyraża się poprzez dokumenty soborowe, synodalne, nauczanie papieży i biskupów. Natomiast katolicka nauka społeczna to nauczanie społeczne Kościoła oraz oparta na nim naukowa refleksja teoretyczna i praktyczna, która jest pogłębiana i rozbudowywana przez uczonych specjalistów zarówno duchownych jak i świeckich. Społeczne nauczanie Kościoła ma wymiar statyczny, ponieważ należy do depozytu wiary i zawiera zasady, które są niezmienne."

           Uważa się, że kamieniem węgielnym Katolickiej Nauki Społecznej jest ogłoszona 
15 maja 1891 roku przez papieża Leona XIII  encyklika  Rerum novarum (Rzeczy nowe).  
Całość nauki obejmuje bardzo rozległe obszary życia społecznego. Najbardziej interesująca jednak  (ze względu właśnie na Preambułę, o której piszemy na początku) byłaby odpowiedź na pytania: czy? a jeśli - tak,  to co? mówi ta nauka społeczna o związkach zawodowych. Czy uznaje, że są potrzebne lub konieczne? Czy może mówi, że - jak to czynią liberałowie - najlepiej gdyby związków zawodowych w ogóle nie było, bo to organizacje leniuchów, darmozjadów, tłustych kotów, pętaków i wichrzycieli.
Zajrzyjmy więc do niektórych dokumentów, które są zaliczane do wielkiego dorobku  myśli społecznej Kościoła Katolickiego.

encyklika Rerum novarum - 15.05.1891 r. - Leon XIII
encyklika Mater et Magistra - 15.05.1961 r. - Jan XXIII
dokument Gaudium et spes - 7.12.1965 r - Sobór Watykański II
encyklika Centesimus annus - 01.05.1991 r. - Jan Paweł II
dokument Kompendium Nauki Społecznej Kościoła - 02.04.2004 r. - Iustitia et Pax
encyklika Caritas in veritate - 29.06.2009 r. - Benedykt XVI